Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Berichtgeving rondom wet DBA

Categorieën: Actueel

Update Wet DBA, Wassenaar 17 Juli 2019

Op 24 juni jl. informeerden Minister Koolmees en staatssecretaris Snel de Tweede Kamer over de vervanging van de Wet DBA. Even daarvoor bracht de Commissie Borstlap een discussienota uit over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Hierbij een korte update.


1. Uitstel handhavingsmoratorium verlengd naar 1 januari 2021
Het kabinet streeft ernaar om in het derde kwartaal van 2019 de vervangende wetgeving als concept voor internetconsultatie uit te zetten. De inwerkingtreding van deze wetgeving wordt voorzien per 1 januari 2021. Het huidige handhavingsmoratorium dat aanvankelijk gold tot 1 januari 2020, wordt hiermee verlengd tot 1 januari 2021 en zal daarna gefaseerd worden afgebouwd. Wel worden de mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium aangescherpt; vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet, of in onvoldoende mate, binnen een redelijke termijn opvolgen. Deze cryptische opmerking werpt vragen op voor opdrachtgevers. Wat voor soort aanwijzingen kunnen zij verwachten, of wat wordt verstaan onder een redelijke termijn? 

Verder ontlenen wij het volgende aan de brief inzake het handhavingsmoratorium.

•    De Belastingdienst zegt actief in gesprek te willen gaan met intermediaire partijen en organisaties. De Belastingdienst begint met branches waar deze problematiek sterk speelt, zoals zorg, onderwijs en ICT. Maar ook met andere branches, zoals horeca, detailhandel en bouw, legt de Belastingdienst contact.

•    Opdrachtgevers kunnen nog steeds modelovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt of bij werken volgens de voorgelegde overeenkomst de arbeidsrelatie buiten dienstbetrekking kan worden vormgegeven. Het aantal voorgelegde overeenkomsten bedraagt op dit moment ruim 8.000. Hiervan heeft slechts 23% geleid tot een goedgekeurde modelovereenkomst.

•    Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uitgewerkte maatafspraken met de Belastingdienst te maken die meer zekerheid bieden dan een modelovereenkomst.

 

2. Uitwerking maatregelen zelfstandigen: onderkant, bovenkant & de webmodule
Het kabinet komt met een uitwerking van drie maatregelen die de vervanging van de Wet DBA nader inkleuren. 

Onderkant van de arbeidsmarkt 
1.    Aan de onderkant komt er een minimumtarief voor ZZP'ers van € 16 per uur. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De opdrachtgever krijgt de verantwoordelijkheid voor het controleren en betalen van het minimumtarief, maar de opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor de daarvoor aan te leveren informatie.
Hierbij vervallen de voorwaarden dat het niet mag gaan om “reguliere bedrijfsactiviteiten” en dat het moet gaan om een overeenkomst “van korte duur”. Minder positief aan deze ontwikkeling is de administratieve lastenverzwaring die deze maatregel met zich meebrengt. Er wordt namelijk voorgesteld dat de opdrachtnemer vóóraf aan de opdrachtgever een inschatting van de directe kosten en uren verstrekt. Op zich niet vreemd; dat is een offerte. Wel is het aan de opdrachtgever om die offerte te beoordelen (1) of voldaan wordt aan de voorwaarde dat de opdrachtnemer ten minste € 16 per uur verdient en (2) of de inschatting reëel is. Verder moet na afloop van de opdracht de opdrachtnemer vervolgens de daadwerkelijke kosten en uren aan de opdrachtgever verstrekken. Als daaruit zou blijken dat het uurtarief van de opdrachtnemer lager dan € 16 is, moet de opdrachtgever het verschil bijbetalen.


Ondernemers aan de bovenkant 
2.    Aan de bovenkant komt er een zelfstandigenverklaring, die niet alleen vooraf zekerheid geeft over loonheffing en werknemersverzekeringen, maar ook voor zover mogelijk over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Om gebruik te maken van de zelfstandigenverklaring dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

a.    In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
b.    De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019).
c.    De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal één jaar.
d.    De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
e.    De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.
Ook hier geldt dat als in de praktijk blijkt dat achteraf het uurtarief lager is dan € 75, de opdrachtgever het verschil dient bij te betalen, wil hij niet het risico lopen om geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen en boetes van de Belastingdienst. 


Opdrachtgeversverklaring door middel van de webmodule

3.    Het is de bedoeling dat opdrachtgevers van zelfstandigen via een webmodule een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. Deze verklaring biedt echter geen volledige zekerheid; de uitvoering in de praktijk blijft beslissend. Het testen van de webmodule bevindt zich in het stadium van een grootschalige uitvraag onder opdrachtgevers. Over de resultaten wordt de Tweede Kamer na de zomer van 2019 geïnformeerd. Het is niet zeker dat de webmodule haalbaar is.

 

3. Discussienota Commissie Borstlap

De Commissie schetst in de discussienota enkele voorlopige denkrichtingen voor beleid en wil hiermee een discussie op gang brengen De Commissie noemt de volgende denkrichtingen:
•    Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden in verband met de grote verschillen in fiscale behandeling van onderscheiden categorieën werkenden.
•    Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden.
•    Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt.
•    Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar.
•    Stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemerschap.

In de discussienota wordt een aantal stellingen gegeven met daarbij de oproep aan iedereen om vooral te reageren op die stellingen. De input wordt dan door de commissie meegenomen in haar eindoordeel. De deadline tot 1 november 2019 nadert snel en wij kijken uit naar de voorstellen van de commissie.
 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Deel dit artikel:

Zit jouw vacature er niet bij?

Niet alle posities waarvoor wij mensen zoeken, staan op de website. Herken jij jezelf in onze kernwaarden maar staat jouw baan er niet bij? Stuur ons dan jouw open inschrijving.

Copyright © 2020 FinanceFactor   |  Sitemap   |  Copyright notice   |  Privacyverklaring   |  Klachten
FinanceFactor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close